Equisetum palustre

Equisetum palustre L. (Equisetaceae). Ell (L). © 2003 by Yves Krippel.Equisetum palustre L.
EnglishMarsh horsetail
FrançaisPrêle des marais
DeutschSumpf-Schachtelhalm
LëtzebuergeschSuppe-Kazeschwanz
Class: Equisetopsida
Family: Equisetaceae

Status

* – not threatened

Equisetum palustre

Suggested citation of this webpage

Krippel, Y., 2021. Equisetum palustre L. In: Online atlas of the pteridophytes of Luxembourg. URL: https://pteridophytes.lu/equisetum-palustre/ [19.10.2021].